anglista i polonista, związany z Uniwersytetem Śląskim od 1971 roku, rektor tegoż Uniwersytetu w latach 1996-2002. Wraz z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim autor i wykonawca esejów na głos i kontrabas. Zajmuje się historią literatury angielskiej i amerykańskiej, literaturą porównawczą, zagadnieniami życia publicznego. Ważniejsze publikacje: Calling of Jonah. Problems of Literary Voice (wspólnie z Donaldem Weslingiem), Maszyna do pisania. O teorii literatury Jacquesa Derridy (wspólnie z Tadeuszem Rachwałem), U-bywać. Człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a (2001), Antygona w świecie korporacji (2002), Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata (2009), NIC-owanie świata. Zdania z Szekspira (2012), U-chodzić (2015), Nie bez reszty. O potrzebie niekompletności (2018).
kieruje Laboratorium Neurokognitywnym w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii na UMK. Doktorat z fizyki kwantowej, habilitacja z matematyki stosowanej. Zajmuje się sztuczną inteligencją i kognitywistyką. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Był prorektorem UMK ds. badań naukowych i informatyzacji, a w latach 2014-15 wiceministrem nauki.
prof. US, jest dyrektorem Instytutu Filozofii i Kognitywistyki na Uniwersytecie Szczecińskim oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego. Zajmuje się problemami leżącymi na przecięciu pragmatyki, językoznawstwa oraz filozofii języka. Publikuje m.in. w Journal of Pragmatics, Language Sciences, Language and Communication, Argumentation, Grazer Philosophische Studien.
prof. UWr, historyk, specjalizuje się w historii Polonii amerykańskiej, historii PRL, dydaktyce historii oraz historii w przestrzeni publicznej. Stypendystka Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej. Jest pomysłodawczynią pierwszych w Polsce studiów z zakresu historii w przestrzeni publicznej, które funkcjonują na Uniwersytecie Wrocławskim od 2014 r., a także redaktorką /Historii w przestrzeni publicznej /(PWN, 2018).
prof. UMCS, pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Historyk-metodolog, zajmuje się muzeologią, teoretycznymi problemami wiedzy o przeszłości oraz problematyką reprezentacji historii w werbalnych i wizualnych dyskursach kultury współczesnej. Autorka wielu publikacji, w tym trzech monografii: Holocaust. Problemy przedstawiania, Lublin 2005, Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holokaustu, Lublin 2011 i Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Lublin 2018. Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej oraz Fundacji Fulbrighta.
socjolożka i kulturoznawczyni, zajmuje się problematyką pamięci zbiorowej i historii wizualnej, pracuje w Instytucie Kultury Współczesnej UŁ, obecnie stypendystka im. Alexandra Humboldta na Uniwersytecie im. Jana Gutenberga w Moguncji. Autorka m.in. „Ikony normalizacji. Kultury wizualne Niemiec 1945-1949” (2015, 2. wyd. 2017), współredaktorka „Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci” (2014, wspólnie z R. Trabą).
historyk historiografii. Kierownik Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UŁ. Główne zainteresowania badawcze: historiografia okresu PRL-u, rosyjska i radziecka historiografia XIX i XX w., emigracyjne dziejopisarstwo polskie po 1945 r. Ostatnio opublikował: Klio za Wielką Wodą. Historycy polscy w Stanach Zjednoczonych po 1945 r. (2017); Krystyna Śreniowska, Moje życie, opracowanie, wstęp i komentarz wraz z J. Kolbuszewską, (2018).
adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej na Wydziale Filozofii KUL. Wydała książki: Ostryga i łaska. Rzecz o Hannie Malewskiej, (Kraków 2009); Rozum w świetle praktyki. Poglądy filozoficzne Marthy C. Nussbaum (Warszawa 2010); Literatura a poznanie moralne. Epistemologiczne podstawy etycznej krytyki literackiej (Lublin, 2016). Redaktorka dwóch antologii: Filozofia i literatura (Warszawa 2011) oraz Etyka i literatura (Lublin, 2014). Zainteresowania: literatura brytyjska i amerykańska, filozofia literatury, etyka, filozofia nowożytna i współczesna.
filozof, pianistka, teoretyk muzyki; profesor w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Pracowni Metodologii Humanistyki. Jest autorką lub współautorką kilkunastu książek, m.in. Principia musica. Logiczna analiza terminologii muzycznej (2006), Fakty i artefakty (2010), Obraz duszy polskiej w mazurkach Romana Maciejewskiego (2014), Piękno i prawda. O relacjach między sztuką a nauką (2017).
filozof; Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe: epistemologia/metodologia nauk, filozofia analityczna, Szkoła Lwowsko – Warszawska, filozofia religii, metafilozofia. Autor ponad 130 publikacji z rozmaitych działów filozofii, w tym autor/redaktor książek: O racjonalności. Studium epistemologiczno – metodologiczne, Łódź 1998; O rozumie i wartościach, Łódź 2007; Widnokrąg analityczny. Księga dedykowana profesorowi Adamowi Nowaczykowi dla uczczenia jego dorobku naukowego (red), Łódź 2009; Metoda i wartości. Metafilozofia Kazimierza Twardowskiego, Warszawa 2013; Argumentacja, myślenie, działanie (red. z J. Maciaszkiem), Łódź 2016; Philosophy as the Foundation of Knowledge, Action and Ethos, (red. z J. Kaczmarkiem) Łódź, 2016. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, wieloletni przewodniczący Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członek Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (kadencja bieżąca 2016 – 2019).
filozof, nauczyciel akademicki w Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1 X 2017 przewodniczący Rady NAWA, od 15 II 2019 dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UJ. Opublikował kilka książek oraz kilkadziesiąt artykułów: m.in. Granice pojęciowe metafizyki (monografie FNP); Knowledge Action, Pluralism. Contemporary Prespectives in Philosophy of Religion (z J. Salmonem); Przewodnik po metafizyce. Redaktor naukowy serii „Przewodniki po filozofii” (Kraków, WAM). Redaktor naczelny anglojęzycznego pisma „Polish Journal of Philosophy”, zastępca redaktora naczelnego „Kwartalnika Filozoficznego”. Członek zarządów: Central European Society for Philosophy of Religion, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Członek oraz tutor w ramach Collegium Invisibile oraz Akademii Artes Liberales.
krytyczka literacka, prozaiczka, historyczka i teoretyczka literatury, publicystka. Od 2000 roku profesorka Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2007 profesor tytularna, kieruje Zakładem Literatury XX Wieku w Instytucie Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa US, którego była także dyrektorką. Członkini Komitetu Nauk o Literaturze PAN od 2007. Członkini SPP oraz PEN Clubu. Członkini Rady Doskonałości Naukowej. Profesura tytularna w 2007. Jurorka Nagrody Literackiej "Nike" (2009-2013), pierwszej edycji Nagrody Literackiej dla Autorki "Gryfia"; obecnie jurorka Nagrody Conrada, Poznańskiej Nagrody Literackiej oraz Nagrody „Wielki Kaliber”. Prezeska Polskiego Towarzystwa Autobiograficznego. Autorka m. in. monografii naukowych "Kresy w twórczości Włodzimierza Odojewskiego"(Wydawnictwa JoTa, Szczecin 1994); rozprawy o prozie Leopolda Tyrmanda "Opowieść i milczenie. O prozie Leopolda Tyrmanda" (Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2000); Granice.
socjolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Zakładu Badań Komunikacji Społecznej w Instytucie Socjologii UŁ, redaktor naczelny Przeglądu Socjologicznego, redaktor serii wydawniczej Biblioteka Dyskursu Publicznego. Główne zainteresowania naukowe: analiza dyskursu publicznego; zagadnienia komunikowania i demokracji; mowa nienawiści i „język wrogości”; współczesne teorie społeczne. Wybrane publikacje: Cudze problemy. O ważności tego co nieważne, 1991 (razem z Kingą Dunin i Andrzejem Piotrowskim; wyd. drugie 2010); Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, 1997 (razem z S. Kowalskim i A. Piotrowskim; wyd. drugie 2010); Analiza dyskursu publicznego. Przegląd metod i perspektyw badawczych, 2017 (razem z M. Otrockim, T. Piekotem i J. Stachowiakiem).
językoznawca, od 1983 roku związana z Katedrą Językoznawstwa Ogólnego Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się językoznawstwem teoretycznym, a przede wszystkim związkami między semantyką, składnią i strukturą tematyczno-rematyczną w językach naturalnych, a także związkami między semantyką a pragmatyką, w tym zastosowaniem analizy lingwistycznej do tekstów literackich oraz mową nienawiści. Współpracowała w tym zakresie ze Stowarzyszeniem przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” oraz z Kampanią przeciw Homofobii. Autorka lub współautorka ponad 100 książek naukowych, słowników i artykułów naukowych z różnych dziedzin językoznawstwa.
profesor nauk teologicznych; dyrektor Instytutu Liturgicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik katedry Komunikacji Religijnej. Kierownik Katedry Językoznawstwa Porównawczego i Stosowanego na Uniwersytecie w Białymstoku. Jest członkiem Rady Programowej Podyplomowego Studium Retoryki na Wydziale Polonistyki UJ w Krakowie. Przewodniczący Komisji Języka Religijnego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Przewodniczący Zespołu Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN. Autor bądź współautor wielu publikacji, m.in. „Nowa ewangelizacja. Język - teologia – kultura”, „Polityka na ambonie?”, „Język katechezy”.
psycholog społeczny, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz wykładowca na Wydziale Psychologii UW. Zastępca przewodniczącego Komitetu Psychologii PAN oraz członek zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Politycznej. Wiceprezes fundacji Forum Dialogu. Prowadzi badania dotyczące stereotypów, języka publicznego, mechanizmów wykluczania mniejszości. Reprezentuje podejście empiryczne i eksperymentalne. Współautor pierwszych ogólnopolskich badań zjawiska mowy nienawiści. Współredaktor książek „Uprzedzenia w Polsce”, „Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim”.
na Uniwersytecie Łódzkim kieruje Zakładem Mediów Elektronicznych. Profesor w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajmuje się problematyką sztuki nowych mediów oraz zagadnieniami cyberkultury, społeczeństwa informacyjnego i sieciowego, jak również teorią sztuki oraz jej najnowszymi tendencjami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problematykę relacji między sztuką, nauką, technologią i polityką. Autor 7 książek, współautor i redaktor 9 następnych. W latach 1990-2001 kurator filmu, wideo i sztuk multimedialnych w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, autor wielu międzynarodowych wystaw i projektów artystycznych. Od 2011 roku dyrektor artystyczny międzynarodowego projektu Art & Science Meeting w Centrum Sztuki Współczesnej, Gdańsk oraz kurator licznych przedstawianych w ramach projektu wystaw.
medioznawca, teoretyk mediów cyfrowych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Filozofii Polityki i Komunikacji Społecznej UMCS. Współtwórca wydarzeń kulturalnych i artystycznych. Autor i redaktor książek: Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu (Wrocław 2010), Kulturowe kody technologii cyfrowych (Lublin 2011), Mindware. Technologie dialogu (Lublin 2012), Postmedia. Cyfrowy kod i bazy danych (Lublin 2013). Współtwórca i członek zarządu Fundacji Instytut Kultury Cyfrowej (www.kulturacyfrowa.org).
prof. UJ - pracuje w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jej zainteresowania naukowe koncentrują się na kulturze cyfrowej, teorii mediów w perspektywie kulturoznawczej, badaniach nad dźwiękiem, sztuce mediów, e-literaturze, posthumanizmie. Autorka trzech książek oraz licznych artykułów i rozdziałów w monografiach opublikowanych w Polsce i za granicą, m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Przeglądzie Kulturoznawczym”, "Kwartalniku Filmowym", „Czasie Kultury”, „Kulturze Popularnej”, Tekstach Drugich”, „communications+1”, "Hyperrhiz". Zastępczyni redaktora naczelnego "Przeglądu Kulturoznawczego", członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.
kulturoznawca, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się teorią kultury oraz badaniami mediów. Kierował licznymi projektami badawczymi, takimi jak „Obiegi kultury” i „Młodzi i media”.
prof. UAM, pracuje na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się sztuką i estetyką w perspektywie posthumanistycznej, transgatunkowej i genderowej. Autorka książek: Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu (2010), Ciało otwarte  (2000), współautorka Pleroma: Art in search of fullness  (1998), redaktorka Estetyki australijskich Aborygenów (2004), Going Aerial: Air, Art, Architecture  (2006) oraz The Life of Air: Dwelling, Communicating, Manipulating (2011). Redaktorka „Czasu Kultury” (2001–2017). Autorka licznych tekstów krytycznych o sztuce oraz artykułów naukowych opublikowanych m. in. w Tekstach Drugich, Parallax, Leonardo, Environmental Philosophy. Kuratorka wystaw: Bio-Reminiscencje (Polska), Seeing the Forrest Through the Trees (UK) i Boundless Objects (Portugalia). Obecnie zajmuje się relacjami życia z materią nieożywioną w kontekście sztuki i humanistyki środowiskowej.
kierownik Zakładu Antropologii Historycznej w IH UJ, zajmuje się historią społeczną, kulturową, antropologią historyczną w wieku XIX i XX, Polski i Europy. Autor ponad 30 książek, podręczników akademickich, syntez, monografii, opublikowanych w języku polskim i w kilku językach europejskich. Większość książek została wyróżniona nagrodami. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego.
antropolożka kultury, Instytutu Slawistyki PAN. Stypendystka A.W. Mellona, A. von Humboldta, visiting professor Princeton University i IAS Princeton. Autorka m.in. "Légendes du sang", Albin Michel 2015 (wyd. pol. "Legendy o krwi", 2008); "Pogrom Cries", Peter Lang 2017 (wyd. pol. 2012); "Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego", Czarna Owca 2018.
jest kierownikiem Zakładu Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego w Instytucie Anglistyki UŁ i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zajmuje się metodologią językoznawstwa, filozofią języka, językoznawstwem generatywnym oraz kontaktami językowymi na Wyspach Brytyjskich. Założyciel serii „Studies in Philosophy of Language and Linguistics” (wydawnictwo Peter Lang) oraz „Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego” (Wydawnictwo UŁ), redaktor licznych tomów zbiorowych poświęconych semantyce, pragmatyce i filozofii języka (wydawnictwo Peter Lang, De Gruyter, Ontos Verlag, Wydawnictwo UŁ, Universitas, Primum Verbum).
adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Zakładu Retoryki i Mediów. Autorka, współautorka i redaktorka czterech podręczników do kształcenia retorycznego: Retoryka (PWN 2008), Erystyka, czyli o sztuce prowadzenia sporów. Komentarze do Schopenhauera (PWN 2009), Ćwiczenia z retoryki (PWN 2010) i Retoryka negocjacji. Scenariusze (Poltext 2018). Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych poświęconych retoryce, w tym monografii autorskiej Retoryka debaty (PWN 2015) i monografii zbiorowej pod jej redakcją 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych (UW 2016).
jest adiunktem w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego UŁ. Pracę doktorską poświęciła analityzmom leksykalnym i ich syntetycznym odpowiednikom w prasie. Laureatka nagrody naukowej Fundacji UŁ za szczególne osiągnięcia naukowe w latach 2012-2013 w obszarze nauk humanistycznych. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół języka współczesnych mediów i reklamy, kreatywności leksykalnej, języka sportu oraz kultury języka.
jest kierownikiem Zakładu Historii Języka Polskiego UAM, zastępcą koordynatora Humanistycznego Konsorcjum Naukowego UAM – UJ, członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zajmuje się polszczyzną średniowieczną, przede wszystkim jej składnią i stylem oraz metodologią badań historycznojęzykowych i edytorstwem tekstów dawnych. Jest autorem i współautorem kilku monografii na ten temat.
jest twórcą i kierownikiem Pracowni Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego. Językoznawca, badacz polskiego języka migowego (PJM). Autor kilkudziesięciu prac z zakresu lingwistyki teoretycznej. Odbywał staże naukowe w USA (Yale University, Wayne State University) oraz w wiodących ośrodkach europejskich (Oksford, Madryt, Poczdam). Członek Polskiej Rady Języka Migowego przy MRPiPS.
językoznawca; jest pracownikiem Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Autorka monografii Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie (2017), publikacji z zakresu etnolingwistyki (m.in. artykułów w Słowniku stereotypów i symboli ludowych 1996, 2012, 2018), współczesnej polszczyzny, historii mówionej i folklorystyki.
jest anglistą oraz filozofem związanym z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu i prowadzącym badania w Centrum Badań nad Ewolucją Języka (CLES) UMK. Jego badania dotyczą ewolucyjnego powstania oraz kształtowania się języka i mają profil interdyscyplinarny, lokując się na styku językoznawstwa, kognitywistyki oraz psychologii ewolucyjnej.
jest współzałożycielem i kierownikiem Centrum Badań nad Ewolucją UMK. Jego działalność naukowa dotyczy badań nad komunikacją niewerbalną i pragmatyką z perspektywy ewolucji języka oraz historią refleksji nad powstaniem języka (monografia Languge Origins). Jest Wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji oraz członkiem dożywotnim Galton Institute.
tłumacz, poeta, krytyk literacki. Pracuje w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się współczesną poezją brytyjską i irlandzką, teorią i praktyką przekładu literackiego, historią kontrkultury lat 60. Redaktor „Literatury na Świecie”. Autor czternastu książek krytycznoliterackich i eseistycznych, w tym Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim (Znak, 2012) oraz Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i literaturze (Ossolineum, 2018). Dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Nike. Opublikował dwanaście zbiorów wierszy, ostatnio wyróżnione Nagrodą Poetycką Silesius za najlepszą książkę roku Puste noce (2017). Opracował także antologie Sześć poetek irlandzkich (2012), Poetki z wysp (2015, z Magdą Heydel) oraz 100 wierszy wypisanych z języka angielskiego (2018). Mieszka w Łodzi.
(ur. 1977) – eseista i tłumacz, autor książek To jeszcze nie koniec? (2009), Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot (2010), Histoires de l’œil (2013) oraz Powtórzenie i różnica. Szkice z krytyki przekładu (2014). Laureat nagrody „Literatury na Świecie” za przekład oraz Nagrody im. Andrzeja Siemka za Historie oka. Członek kapituły Nagrody Literackiej Gdynia. Tłumaczył na polski Baudelaire’a, Nervala, Bataille’a, Leirisa, Sartre’a, Barthes’a, Caillois, Starobinskiego, Didi-Hubermana i Le Corbusiera, a także serię komiksową Ariol. Pracuje na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
eseista i tłumacz, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, uczy w Szkole Nauk Społecznych, w Collegium Civitas oraz na Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. Laureat nagrody Literatury na Świecie im. Andrzeja Siemka, nagrody Allianz Kulturstiftung i Nagrody Literackiej Gdynia. Ostatnio opublikował książki Czerwone listy. Eseje frankistowskie o literaturze polskiej (Kraków, 2018) i Freud: logika doświadczenia. Spekulacje marańskie (Warszawa, 2019).
studia filozoficzne odbył w Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach 1991-1994 przebywał na studiach doktoranckich w International Academy for Philosophy (Liechtenstein), po uzyskaniu stopnia doktora w UJ, w latach 1996-1998 był stypendystą w Uniwersytecie we Fryburgu szwajcarskim. Autor ponad 110 publikacji poświęconych filozofii religii, polskiej filozofii analitycznej, głównie Szkole Lwowsko-Warszawskiej, fenomenologii w tym monografii: Filozofia Tadeusza Czeżowskiego oraz Opatrzność, wolność, przypadek. Studium z analitycznej filozofii religii. Współredaktor prac zbiorowych takich jak Actions, products and things. Brentano and Polish Philosophy (2006, z A. Chrudzimskim), Scientific Knowledge and Common Knowledge (2009, z R. Pouivet ), The Right to believe (2012, z R. Pouivet), Józef Maria Bocheński - The Heritage of Ideas: from Logic to Wisdom, (2013, z R. Mordarskim), Epistemology of Atheism. Special Issue of European Journal for Philosophy of Religion (2016, z R. Pouivet), Philosophy of Kazimierz Ajdukiewicz (2016, z R. Mordarskim). Dyrektor Instytutu Filozofii w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 2014-2018 prezydent Central European Society for Philosophy of Religion.
prof. UJ – polonistka, anglistka, przekładoznawczyni. Pracuje w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polonistycznych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje Centrum Badań Przekładoznawczych oraz studiami magisterskimi Przekładoznawstwo literacko-kulturowe. Jest redaktor naczelną pisma „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”. Opublikowała m.in. monografie Obecność T.S. Eliota w literaturze polskiej (2002) i Gorliwość tłumacza. Przekład poetycki w twórczości Czesława Miłosza (2013) oraz, wraz z Piotrem Bukowskim, antologie Współczesne teorie przekładu (2009), Polska myśl przekładoznawcza (2013) oraz Polish Translation Studies in Action (2019). Jest tłumaczką literatury języka angielskiego, m.in. Josepha Conrada, T.S. Eliota, Seamusa Heaneya, Teda Hughesa, Katherine Mansfield, Alice Oswald i Virginii Woolf.
historyk, profesor zwyczajny w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1990-1996 dziekan Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ. Prorektor, a następnie rektor Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1996-2008. Jego zainteresowania naukowe obejmują problemy historii społeczno-gospodarczej Polski XIX i XX wieku oraz historię wojskowości średniowiecza. Opublikował dotąd ponad 200 prac naukowych i popularnonaukowych, w tym 12 książek. Najważniejsze publikacje książkowe: Przemysł włókienniczy w Królestwie Polskim w latach 1870-1900 (1976); Dzieje Łodzi przemysłowej (1987); Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim (1997); Żydzi w Łodzi w latach zaborów 1793-1914 (1998, 2001, 2003); Statystyka przemysłu Królestwa Polskiego 1879-1913 (2013); Zarys historii Uniwersytetu Łódzkiego 1945-2015 (2015); Przemysł w majątkach ziemiańskich Królestwa Polskiego (2018).
pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz jako profesor Jewish Studies na Wydziale Teologii i Religioznawstwa w University of Nottingham. Ostatnio wydane książki: Erros. Mesjański witalizm i filozofia (Universitas 2012), The Saving Lie. Harold Bloom and Deconstruction (Northwestern UP 2011), Jewish Cryptotheologies of Late Modernity: Philosophical Marranos (Routledge 2014) oraz Another Finitude. Messianic Vitalism and Philosophy (Bloomsbury 2019).
Więcej informacji wkrótce...
Więcej informacji wkrótce...
Więcej informacji wkrótce...
Więcej informacji wkrótce...
Więcej informacji wkrótce...
Więcej informacji wkrótce...
Więcej informacji wkrótce...
Więcej informacji wkrótce...
Więcej informacji wkrótce...
Badaczka związana z Wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, zajmująca się humanistyką środowiskową oraz krytycznymi studiami nad zwierzętami. Stypendystka Komisji Fulbrighta na Wesleyan University (pod kierunkiem prof. Kari Weil), sieci The Seedbox na Uniwersytecie w Linköping (pod kierunkiem prof. Cecilii Ǻsberg) i laureatka konkursu Preludium 14 Narodowego Centrum Nauki. Napisała doktorat "Czystka gatunkowa. Tępienie szczurów jako praktyka kulturowa" pod kierunkiem Profesora Andrzeja Elżanowskiego i Profesor Ewy Domańskiej.
Metodolog i neurohistoryk sztuki, absolwent studiów doktoranckich z zakresu historii sztuki na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył historię sztuki oraz historię sztuki o specjalności europejska turystyka kulturowa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Università della Calabria, Facolta’ di Lettere e Filosofia, Funduszu Promocji Twórczości ZAiKS, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (dwukrotnie), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia. Kierownik i wykonawca grantów na Wydziale Sztuk Pięknych i Wydziale Nauk Historycznych UMK. Stażysta w The Sainsbury Centre for Visual Arts na University of East Anglia. Autor tekstów naukowych i krytycznych, w języku polskim i angielskim, w tym m.in. wydanej w 2016 roku książki pt. „Wizualność dzieła sztuki. Ocena potencjału neuroestetyki w badaniach historyczno-artystycznych”. Współredaktor publikacji zbiorowej pt. „Sensualność ekspozycji muzealnej”. W 2018 roku prowadził inwentaryzację zbiorów Polskiej Misji w Orchard Lake, USA. Specjalizuje się w prowadzeniu transdyscyplinarnych badań nad sztuką, z wykorzystaniem neuroestetyki, okulografii, neurohistorii sztuki oraz biofeedbacku.
Więcej informacji wkrótce...
Więcej informacji wkrótce...
Więcej informacji wkrótce...
Profesor zwyczajny i kierownik Katedry Badań nad Językiem i Komunikacją w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, przez długi czas sprawowała funkcję kierownika Katedry Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego w Uniwersytecie Łódzkim. Zainteresowania badawcze: semantyka i pragmatyka kognitywna, językoznawstwo korpusowe oraz jego zastosowania w językoznawstwie kontrastywnym, studiach nad przekładem oraz badaniach komunikacji internetowej. Jest autorką licznych publikacji, zapraszana na konferencje międzynarodowe oraz do prowadzenia seminariów oraz cyklów wykładów w Polsce i zagranicą.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję